Bài 1:
Công ty CP Đại Lộc được cấp giấy chứng nhận đăng kí DN vào ngày 1/2/2009, VĐL của cty là 1 tỷ đc chia thành 100000 cổ phần. Trong đó 70000 cổ phần phổ thông, 10000 cổ phần ưu đãi biểu quyết, 20000 cổ phần ưu đãi cổ tức. Công ty có 5 cổ đông, cụ thể là A,B,C,D,E. Trong đó A,B,C là cổ đông sáng lập, B,C là tổ chức.
1. Xác định những loại cổ phần mà các cổ đông có quyền nắm giữ.
2. Xác định những loại cổ phần mà các cổ đông phải nắm giữ. Các cổ phần mà cổ đông nắm giữ cụ thể như sau:
A: 15000 cổ phần phổ thông
B: 10000 cổ phần phổ thông, 5000 cổ phần ưu đãi biểu quyết
C: 35000 cppt, 5000 cp ưđbq, 10000 cổ phần ưu đãi cổ tức
D: 10000 cppt, 5000 cp ưđct
E: 5000 cp ưđct
3. Ngày 2/2/2012, B muốn chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình cho người khác, được không?
4. Xác định thành phần của đại hội đồng cổ đông của cty này.
5. Xác định người có thẩm quyền triệu tập cuộc họp đại hội cổ đông
6. 20/2/2009 cty tiến hành cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông nhưng C vắng mặt. Cuộc họp có tiến hành được ko? Tại sao?

Bài 2:
Cty CP A có VĐL 1tỷ được chia thành 100000 cổ phần. Cty có 4 thành viên: Bình, Minh, Hoàng, Hôn.
Bình: 10000 cppt, 5000 cp ưđct
Minh: 30000 cppt, 10000 cp ưđct
Hoàng: 20000 cppt, 5000 cp ưđct, 5000 cp ưđhl
Hôn: 10000 cppt, 5000 cp ưđhl
Cty A bị mất khả năng thanh toán nợ đến hạn và bị tòa án có thẩm quyền mở thủ tục phá sản. Tài sản của cty A còn lại như sau:
- Tiền mặt còn 1 tỷ
- 1 căn nhà trị giá 1 tỉ đã đc thế chấp để vay tại ngân hàng B
- 1 chiếc ô tô 300 triệu đã được cầm cố để vay của Cty TNHH C 500 triệu
Cty CP A có các khoản nợ và chi phí cụ thể:
- Nợ ngân hàng B 200 triệu (đảm bảo)
- Nợ Cty TNHH C 500 triệu (đảm bảo 1 phần)
- Nợ người lao động 400 triệu (k đảm bảo)
- Nợ thuế nhà nước 100 triệu
- Nợ Cty CP D 300 triệu (k có tài sản đảm bảo)
Toàn bộ lệ phí phá sản là 20 triệu
1. Xđ tư cách các chủ nợ Cty CP A
2. Phân chia tài sản của công ty này

Giúp giùm e với ạ!