CHÍNH SÁCH THUẾ 2013 – CÁC LUẬT THUẾ MỚI (đã được cập nhật, bổ sung, có hiệu lực từ 01/7/2013) VÀ VĂN BẢN CHI TIẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT
Trước yêu cầu đổi mới công tác quản lý thuế nhằm đảm bảo chính sách khích lệ của Đảng và quốc gia, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá giang sơn, góp phần bình đẳng công bằng xã hội, hạp với nền kinh tế thị trường và chủ động hội nhập quốc tế.
Năm 2013 là năm có nhiều nội dung mới thay đổi can dự đến chính sách thuế như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản thuế số 21/2012/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013; Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22-07-2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Thông tư 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2012/TT-BTC; Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, dùng và trích khấu hao tài sản nhất thiết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2013 và ứng dụng từ năm tài chính 2013; Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 chỉ dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.